Mobi
+
arbets|tillstånd [²Ar:be:tstil:stån:d] se AT