Mobi
+
arbets|skygg [²Ar:be:ts$yg:] adj.
(arbets|skygg, arbetsskyggt, arbetsskygga)
ovillig att arbeta
dembel, -e ("(përçm.)")
(përtac, -e, që nuk ka dëshirë të punojë, që ia përton punës)