Mobi
+
arbetsskade|försäkring [²Ar:be:tska:deför+sä:kri@] subst.
(arbetsskade|försäkring, arbetsskadeförsäkringen, arbetsskadeförsäkringar)
försäkring för arbetsskador som bekostar vård och ger ersättning
sigurim për aksidentet në punë
(sigurimi ndaj aksidenteve në punë nënkupton trajtim shëndetësor dhe kompensim në të holla për aksidentin e shkaktuar)