Mobi
+
arbets|skada [²Ar:be:tska:da] subst.
(arbets|skada, arbetsskadan, arbetsskador)
skada som uppstått på grund av olycksfall i arbetet, annan skadlig inverkan (arbetssjukdom), smitta och olycksfall under färd till och från arbetet
dëmtim në punë
(dëmtim i shkaktuar nga një aksident në punë, sëmundje profesionale apo diçka e tillë e shkaktuar nga kushtet e punës, dëmtim a sëmundje e shkaktuar gjatë rrugës për në ose nga vendi i punës)