Mobi
+
arbets|prövning [²Ar:be:tsprö:vni@] subst.
(arbets|prövning, arbetsprövningen)
rehabiliteringsåtgärd för handikappade och vissa övriga arbetssökande som går ut på att man försöker kartlägga deras intressen, anlag och arbetsförmåga för att hjälpa dem ut i arbetslivet
provim për dëshmi aftësie
(masë që ndërmerret për të provuar rehabilitimin e invalidëve apo edhe për kategori të tjera punëkërkuesish, në përpjekje për të identifikuar interesat, prirjet dhe aftësinë e tyre për punë, me qëllim që këta të fundit të mund të gjejnë mbështetje në tregun e punës)