Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
  • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
  • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
  • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
  • vara i arbetejam në punë
  • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
  • industriarbetepunë në sektorin industrial
  • hushållsarbetepunë shtëpiake
  • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
  • arbets|dag arbets|dagenditë pune
  • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
  • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
  • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
  • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
  • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
  • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
  • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
  • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
  • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
  • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
  • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
  • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
  • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
  • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
  • arbets|lunchdrekë pune
  • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
  • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
  • arbets|rumdhomë pune
  • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë