Mobi
+
arbets|marknad [²Ar:be:tsmar:knad] subst.
(arbets|marknad, arbetsmarknaden, arbetsmarknader, arbetsmarknads|ministern, arbetsmarknads|politiken, arbetsmarknads|utbildningen)
(område för) utbud och efterfrågan på arbetskraft
tregu i punës
Exempel
  • arbetsmarknadens parterpalë në tregun e punës
  • på arbetsmarknadennë tregun e punës
Sammansättningar
  • arbetsmarknads|minister arbetsmarknads|ministernministër i punës
  • arbetsmarknads|politik arbetsmarknads|politikenpolitikë e tregut të punës
  • arbetsmarknads|utbildning arbetsmarknads|utbildningenkualifikim profesional
arbetsmarknads|institut (AMI) [²Ar:be:tsmar:knadsinstitu:t] subst.
(arbetsmarknads|institut (AMI), arbetsmarknadsinstitutet, arbetsmarknadsinstitut, arbetsmarknadsinstituten)
en lokal serviceorganisation (knuten till länsarbetsnämnderna) för vissa arbetssökande (handikappade och vissa andra) och för företag
Instituti i Tregut të Punës
(organizatë lokale shërbimesh (e lidhur me zyrat lokale të punës) për disa punëkërkues (si invalidë e të tjerë) si dhe për ndërmarrjet)
Arbetsmarknadsstyrelsen [²Ar:be:tsmarknadsty:relsen] se AMS
arbetsmarknads|stöd [²Ar:be:tsmar:knadstö:d] subst.
(arbetsmarknads|stöd, arbetsmarknadsstödet)
ekonomisk hjälp till arbetslösa som inte kan få ersättning från arbetslöshetskassa
ndihmë ekonomike për të papunët
arbetsmarknads|utbildning [²Ar:be:tsmarknadsu:tbil:dni@] se AMU