Mobi
+
arbetslivs|erfarenhet [²Ar:be:tslif:se:rfa:renhe:t] subst.
(arbetslivs|erfarenhet, arbetslivserfarenheten, arbetslivserfarenheter)
erfarenhet från yrkesverksamhet
përvojë profesionale ("që është e rëndësishme si kreditet në disa degë të arsimit profesional")
(përvojë e punës)