Mobi
+
arbets|biträde [²Ar:be:tsbi:trä:de] subst.
(arbets|biträde, arbetsbiträdet, arbetsbiträden, arbetsbiträdena)
person som hjälper en svårt handikappad person i arbetet
(shoqërues i një invalidi në punë)