Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
arbets|biträde [²Ar:be:tsbi:trä:de] subst.
(arbets|biträde, arbetsbiträdet, arbetsbiträden, arbetsbiträdena)
person som hjälper en svårt handikappad person i arbetet
(shoqërues i një invalidi në punë)
arbets|för [²Ar:be:tsfö:r] adj.
(arbets|för, arbetsfört, arbetsföra)
arbetsduglig
(i,e) aftë për punë
Exempel
 • i arbetsför åldernë moshën aktive, në moshën kur njeriu është i aftë për punë
arbets|förmedling [²Ar:be:tsförme:dli@] subst.
(arbets|förmedling, arbetsförmedlingen, arbetsförmedlingar)
allmän (kostnadsfri) förmedling av arbete
zyrë pune
arbetsgivar|avgift [²Ar:be:tsji:vara:vjif:t] subst.
(arbetsgivar|avgift, arbetsgivaravgiften, arbetsgivaravgifter)
socialförsäkringsavgift som arbetsgivarna är skyldiga att varje år betala till staten för sina anställda i form av ett påslag på lönen fn ca 40 procent av lönekostnaden
taksë e punëdhënësit
(taksë sigurimesh shoqërore që punëdhënësit janë të detyruar t'ia paguajnë shtetit për punëtorët e tyre. Ky kontribut përbën 40% të pagës që merr çdo punëtor.)
arbets|givare [²Ar:be:tsji:vare] subst.
(arbets|givare, arbetsgivaren, arbetsgivare, arbetsgivarna, arbetsgivar|uppgiften)
juridisk eller fysisk person som i ett anställningsavtal försäkrar sig om att mot vederlag (lön) erhålla en arbetsprestation av arbetstagaren
punëdhënës-i
Sammansättningar
 • arbetsgivar|uppgift arbetsgivar|uppgiftenraport vjetor i punëdhënësit
 • Arbetsgivare|föreningenShoqata e Punëdhënësve
arbets|grupp [²Ar:be:tsgrup:] subst.
(arbets|grupp, arbetsgruppen, arbetsgrupper)
mindre grupp som har fått i uppgift att behandla ett visst problem
grup pune
Exempel
 • tillsätta en arbetsgruppcaktoj një grup pune
arbets|kraft [²Ar:be:tskraf:t] subst.
(arbets|kraft, arbetskraften)
personal som kan utföra arbete
fuqi punëtore
(krah pune)
Exempel
 • utländsk arbetskraftfuqi punëtore e huaj
arbetslivs|erfarenhet [²Ar:be:tslif:se:rfa:renhe:t] subst.
(arbetslivs|erfarenhet, arbetslivserfarenheten, arbetslivserfarenheter)
erfarenhet från yrkesverksamhet
përvojë profesionale ("që është e rëndësishme si kreditet në disa degë të arsimit profesional")
(përvojë e punës)
arbetslös [²Ar:be:tslö:s] adj.
(arbetslös, arbetslöst, arbetslösa, arbetslösheten)
som saknar arbete
papunë (i,e)
Exempel
 • bli arbetslösmbetem pa punë
 • gå arbetslösmbetem pa punë
Avledningar
 • arbetslöshet arbetslöshetenpapunësi
arbetslös|het [²Ar:be:tslö:she:t] subst.
(arbetslös|het, arbetslösheten, arbetslöshets|försäkringen, arbetslöshets|kassan)
det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället)
papunësi
Exempel
 • dold arbetslöshetpapunësi e fshehur
 • hög arbetslöshetpapunësi e madhe
Sammansättningar
 • ungdomsarbetslöshetpapunësi mes të rinjve
 • arbetslöshets|försäkring arbetslöshets|försäkringensigurim ndaj papunësisë
 • arbetslöshets|kassa arbetslöshets|kassanarkë e papunësisë
arbetslöshets|försäkring [²Ar:be:tslö:she:tsför+sä:kri@] subst.
(arbetslöshets|försäkring, arbetslöshetsförsäkringen)
försäkring som är reglerad i lag och som ger ersättning för inkomstbortfall om man blir arbetslös och arbetslösheten inte är självförvållad
sigurim për papunësisë
arbetslöshets|kassa [²Ar:be:tslö:she:tskas:a] se A-kassa
arbets|marknad [²Ar:be:tsmar:knad] subst.
(arbets|marknad, arbetsmarknaden, arbetsmarknader, arbetsmarknads|ministern, arbetsmarknads|politiken, arbetsmarknads|utbildningen)
(område för) utbud och efterfrågan på arbetskraft
tregu i punës
Exempel
 • arbetsmarknadens parterpalë në tregun e punës
 • på arbetsmarknadennë tregun e punës
Sammansättningar
 • arbetsmarknads|minister arbetsmarknads|ministernministër i punës
 • arbetsmarknads|politik arbetsmarknads|politikenpolitikë e tregut të punës
 • arbetsmarknads|utbildning arbetsmarknads|utbildningenkualifikim profesional
arbetsmarknads|institut (AMI) [²Ar:be:tsmar:knadsinstitu:t] subst.
(arbetsmarknads|institut (AMI), arbetsmarknadsinstitutet, arbetsmarknadsinstitut, arbetsmarknadsinstituten)
en lokal serviceorganisation (knuten till länsarbetsnämnderna) för vissa arbetssökande (handikappade och vissa andra) och för företag
Instituti i Tregut të Punës
(organizatë lokale shërbimesh (e lidhur me zyrat lokale të punës) për disa punëkërkues (si invalidë e të tjerë) si dhe për ndërmarrjet)
Arbetsmarknadsstyrelsen [²Ar:be:tsmarknadsty:relsen] se AMS
arbetsmarknads|stöd [²Ar:be:tsmar:knadstö:d] subst.
(arbetsmarknads|stöd, arbetsmarknadsstödet)
ekonomisk hjälp till arbetslösa som inte kan få ersättning från arbetslöshetskassa
ndihmë ekonomike për të papunët
arbetsmarknads|utbildning [²Ar:be:tsmarknadsu:tbil:dni@] se AMU
arbetsmiljölagen [²Ar:be:tsmiljö:la:gen] namn
arbets|namn [²Ar:be:tsnam:n] subst.
(arbets|namn, arbetsnamnet, arbetsnamnen)
provisoriskt namn på något som ännu inte är färdigt
emërtim provizor
(emër i përkohshëm për diçka që nuk është ende gati)
arbets|nedläggelse [²Ar:be:tsne:dleg:else] subst.
(arbets|nedläggelse, arbetsnedläggelsen, arbetsnedläggelser)
(spontan) strejk
ndërprerje e punës
(grevë spontane)
arbets|plats [²Ar:be:tsplat:s] subst.
(arbets|plats, arbetsplatsen, arbetsplatser)
ställe där man arbetar; arbete
vend pune
(punë)
arbets|prövning [²Ar:be:tsprö:vni@] subst.
(arbets|prövning, arbetsprövningen)
rehabiliteringsåtgärd för handikappade och vissa övriga arbetssökande som går ut på att man försöker kartlägga deras intressen, anlag och arbetsförmåga för att hjälpa dem ut i arbetslivet
provim për dëshmi aftësie
(masë që ndërmerret për të provuar rehabilitimin e invalidëve apo edhe për kategori të tjera punëkërkuesish, në përpjekje për të identifikuar interesat, prirjet dhe aftësinë e tyre për punë, me qëllim që këta të fundit të mund të gjejnë mbështetje në tregun e punës)
arbets|skada [²Ar:be:tska:da] subst.
(arbets|skada, arbetsskadan, arbetsskador)
skada som uppstått på grund av olycksfall i arbetet, annan skadlig inverkan (arbetssjukdom), smitta och olycksfall under färd till och från arbetet
dëmtim në punë
(dëmtim i shkaktuar nga një aksident në punë, sëmundje profesionale apo diçka e tillë e shkaktuar nga kushtet e punës, dëmtim a sëmundje e shkaktuar gjatë rrugës për në ose nga vendi i punës)
arbetsskade|försäkring [²Ar:be:tska:deför+sä:kri@] subst.
(arbetsskade|försäkring, arbetsskadeförsäkringen, arbetsskadeförsäkringar)
försäkring för arbetsskador som bekostar vård och ger ersättning
sigurim për aksidentet në punë
(sigurimi ndaj aksidenteve në punë nënkupton trajtim shëndetësor dhe kompensim në të holla për aksidentin e shkaktuar)
arbets|skygg [²Ar:be:ts$yg:] adj.
(arbets|skygg, arbetsskyggt, arbetsskygga)
ovillig att arbeta
dembel, -e ("(përçm.)")
(përtac, -e, që nuk ka dëshirë të punojë, që ia përton punës)
arbets|styrka [²Ar:be:tstyr:ka] subst.
(arbets|styrka, arbetsstyrkan, arbetsstyrkor)
alla som arbetar på en arbetsplats
fuqi punëtore
(personel)
arbets|tagare [²Ar:be:tsta:gare] subst.
(arbets|tagare, arbetstagaren, arbetstagare, arbetstagarna)
person som säljer sin arbetskraft och är motparten i ett anställningsavtal; arbetare
punëtor
(nëpunës, punëmarrës, punësuar (i,e))
arbets|terapeut [²Ar:be:tsterapev:t] subst.
(arbets|terapeut, arbetsterapeuten, arbetsterapeuter)
person som t ex på sjukhus och sjukhem arbetar efter ordination av läkare med bl a rörelse- och funktionsträning och träning i det dagliga livets aktiviteter för att hjälpa patienten till en meningsfull tillvaro
terapist pune
arbets|terapi [²Ar:be:tsterapi:] subst.
(arbets|terapi, arbetsterapien)
rörelse- och funktionsträning i det dagliga livets aktiviteter
terapi pune
Arbetstidslagen [²Ar:be:tsti:dsla:gen] namn
(Arbetstidslagen)
lag som reglerar arbetstiden
Ligji për Orarin e Punës
arbets|tillstånd [²Ar:be:tstil:stån:d] se AT
arbets|träning [²Ar:be:tsträ:ni@] subst.
(arbets|träning, arbetsträningen)
rehabiliteringsåtgärd inom arbetsmarknadsinstituten
aftësim profesional
arbets|vecka [²Ar:be:tsvek:a] subst.
(arbets|vecka, arbetsveckan, arbetsveckor)
del av veckan när man arbetar
javë e punës
Exempel
 • 40 timmars arbetsveckajava e punës 40 orëshe
arbets|vård [²Ar:be:tsvå:r+d] subst.
arbets|vägledare [²Ar:be:tsvä:gle:dare] subst.
(arbets|vägledare, arbetsvägledaren, arbetsvägledare, arbetsvägledarna)
tjänsteman inom arbetsförmedlingen som ger yrkesvägledning
drejtues profesional
(nëpunës i zyrës së punës, i cili jep orientime dhe këshilla për profesione të ndryshme)
arbets|vägledning [²Ar:be:tsvä:gle:dni@] subst.
(arbets|vägledning, arbetsvägledningen)
arbetsförmedlingens verksamhet att upplysa om yrken och utbildningsvägar och om framtidsutsikterna inom olika yrkesområden
drejtim profesional
(veprimtaria e zyrës së punës që lidhet me dhënie informacioni mbi profesione të ndryshme, mbi mundësi arsimimi e të tilla si këto si dhe mbi perspektivat e profesioneve të ndryshme)
demokrati [demokratI:] subst.
(demokrati, demokratien, demokratier)
(stat med) folkstyrelse
demokraci
Exempel
 • parlamentarisk demokratidemokraci parlamentare
 • ekonomisk demokratidemokraci ekonomike
Sammansättningar
 • företagsdemokratidemokraci në ndërmarrje
 • arbetsplatsdemokratidemokracia në vendin e punës
 • boendedemokratidemokraci vendbanimi
fält [fel:t] subst.
(fält, fältet, fält, fälten)
öppet, plant område; åker; yta
fushë ("edhe fig. "fushë veprimi"")
(shesh, lëmë)
Sammansättningar
 • vetefältfushë (arë) me grurë
 • flygfältfushë e aviacionit, aeroport
 • oljefältfushë nafte
 • nöjesfältpark argëtimi
 • arbetsfältfushë e punës
 • fältarbetepunë në terren, punë në fushë
förmedling [förmE:dli@] subst.
(förmedling, förmedlingen, förmedlingar, förmedlings|avgiften)
inrättning som förmedlar; mäklande
ndërmjetësi, ndërhyrje
Sammansättningar
 • bostadsförmedlingzyra e ndërmjetësimit për shit-blerje banesash
 • förmedlings|avgift förmedlings|avgiftentaksa e ndërmjetësimit
 • arbetsförmedlingzyra e punës
handske [²hAn:(d)ske] subst.
(handske, handsken, handskar, handsk|makaren)
(skinn)beklädnad för handen
dorezë
(dorashkë)
Sammansättningar
 • mockahandskedoreza kamoshi, dorashka me lëkurë djalli
 • arbetshandskedoreza pune
 • handsk|makare handsk|makarenpunues dorezash, mjeshtër dorashkash, dorashkapunues
Extra
hygien [hygiE:n] subst.
(hygien, hygienen)
åtgärder för att hålla sig ren
higjienë
Exempel
 • personlig hygienhigjienë personale
Sammansättningar
 • tandhygienhigjienë e dhëmbëve
 • arbetshygienhigjiena në punë
Extra
kamrat [kamrA:t] subst.
(kamrat, kamraten, kamrater)
vän, kompis
shok
(mik, koleg)
Sammansättningar
 • arbetskamratshok pune, koleg
 • klasskamratshok klase
lag [la:g] subst.
(lag, laget, lag, lagen, lag|arbetet)
grupp av personer som samarbetar (i arbete, idrott etc)
ekip
(skuadër, grup, grup njerëzish që bashkëpunojnë (në punë, sport etj.))
Sammansättningar
 • arbetslaggrup pune
 • fotbollslagskuadër futbolli
 • lag|arbete lag|arbetetpunë në grup
marknad [²mAr:knad] subst.
(marknad, marknaden, marknader, marknads|andelen)
avsättning(sområde)
treg ("ek.; fig. edhe në një kupt. tjetër nga ai ek.")
Exempel
 • den svenska marknadentreg suedez
 • säljarens marknadtreg i shitësit, shitblerjet e shitësit
Sammansättningar
 • exportmarknadtreg i ekportit
 • världsmarknadtreg botëror
 • arbetsmarknadtreg i punës
 • marknads|andel marknads|andelenpjesë tregu
 • äktenskapsmarknadtregti martesore
metod [metO:d] subst.
(metod, metoden, metoder, metodiken)
(systematiskt) sätt att utföra något
mënyrë
(metodë)
Exempel
 • en ny metod att utnyttja solvärmenjë metodë e re për shfrytëzimin e energjisë së diellit (ngrohtësisë diellore)
 • metoder för avfallshanteringmetoda për manipulimin e mbeturinave
 • skumma metodermetoda të dyshimta
Sammansättningar
 • arbets|metodmënyrë e punës, metodë e punës
Avledningar
 • metodik metodikenmetodikë, metodologji, sistem procedurash
miljö [miljÖ:] subst.
(miljö, miljön, miljöer)
omgivning
mjedis ("veçanërisht për ndikimin e tij ndaj njerëzve")
(ambient, rreth)
Exempel
 • leva i en främmande miljöjetoj në një mjedis të huaj
 • arv och miljötrashëgimia dhe mjedisi
Sammansättningar
 • hemmiljörreth familjar, rreth i afërm, farefis
 • arbetsmiljömjedis i punës, ambient i punës
 • uppväxtmiljörrethi ku dikush rritet, mjedisi ku rritet dikush
narkoman [narkomA:n] subst.
(narkoman, narkomanen, narkomaner, narkoman|vården)
person som är beroende av narkotika
narkoman
(njeri që përdor lëndë narkotike)
Sammansättningar
 • narkoman|vård narkoman|vårdenkujdes (mjekësor) për narkomanët
 • arbetsnarkomanqen i punës, njeri që i merr shpirtin vetes në punë, njeri shumë punëtor
pass [pas:] subst.
(pass, passet, pass, passen)
tjänstgöringstid vid visst tillfälle
ndërresë, turn
Sammansättningar
 • arbetspassturn i punës
prestation [presta$O:n] subst.
(prestation, prestationen, prestationer, prestations|förmågan, prestations|lönen)
det som någon presterar
rezultat ("veçanërisht për rezulate të mira (pavarësisht nga vështirësitë)")
(kryerje, zbatim)
Exempel
 • skidåkaren gjorde en god prestationskiatori arriti një rezultat të mirë, skiatori pati një paraqitje të mirë
Sammansättningar
 • arbetsprestationrendiment në punë
 • prestations|förmåga prestations|förmågankapacitet prodhues, aftësi prodhimi
 • prestations|lön prestations|lönenpagë sipas rezultatit të punës
stycke [²stYk:e] subst.
(stycke, stycket, stycken, styckena)
bit (av något större), del
pjesë ("në sh. "ekzemplar"")
(copë)
Exempel
 • ett stycke kulturhistorianjë pjesë e historisë kulturore
 • komma ett stycke på vägbëj një pjesë të punës, realizoj një pjesë të punës
 • fem stycken äpplenpesë kokrra mollë
Sammansättningar
 • teaterstyckepjesë teatrale, pjesë dramatike
 • arbetsstyckecopë pune; punë e dhënë me copë
 • köttstyckecopë mishi
styrka [²stYr:ka] subst.
(styrka, styrkan, styrkor)
militär trupp
trup ushtarak ("edhe për grupe të tjera")
Exempel
 • en fientlig styrkanjë forcë ushtarake e armikut
Sammansättningar
 • flygstyrkaforcë ajrore
 • arbetsstyrkafuqi punëtore
 • polisstyrkaforcë policore
takt [tak:t] subst.
(takt, takten, takter)
tempo, hastighet
ritëm
(temp, shpejtësi)
Exempel
 • öka taktenrris shpejtësinë
Sammansättningar
 • tillväxttaktritmi i rritjes së popullsisë
 • arbetstakttempi (ritmi) i punës
tempo [tEm:po] subst.
(tempo, tempot, tempon, tempona)
hastighet, takt; fart
shpejtësi
(ritëm, temp)
Exempel
 • driva upp tempotrris shpejtësinë
 • ett rasande temponjë ritëm i shpejtë
 • hålla tempotmbaj ritmin
Sammansättningar
 • arbetstemporitmi i punës
vecka [²vEk:a] subst.
(vecka, veckan, veckor, vecko|lönen)
period av sju dagar (från måndag till söndag); arbetsdagar (i motsats till lördag-söndag)
javë
Exempel
 • nästa veckajavën e ardhshme, javën tjetër
 • en gång i veckannjë herë në javë
 • under veckanbrenda javës, gjatë javës
Sammansättningar
 • arbetsveckajavë pune
 • femdagarsveckajavë pune pesëditëshe
 • vecko|lön vecko|lönenpagë javore
Extra