Mobi
+
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena)
tjänst, anställning, yrke
punë, shërbim
(punësim, zanat)
Exempel
 • söka arbetekërkoj punë
 • civilt arbetepunë në sektorin publik
 • skyddat arbetepunë e mbrojtur
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena)
arbetsplats, jobb
punë
(vend pune)
Exempel
 • på arbetetnë punë
 • gå till arbetetshkoj në punë
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena)
produkt, alster, verk
vepër
(produkt, prodhim, punë)
Exempel
 • Strindbergs samlade arbetenveprat e përmbledhura të Strindbergut
Sammansättningar
 • elevarbetepunë nxënësish
 • hemslöjdsarbetepunëdore
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
deltids|arbete [²dE:lti:dsar:be:te] subst.
(deltids|arbete, deltidsarbetet, deltidsarbeten, deltidsarbetena)
arbete under kortare tid än vanligt, t ex några timmar om dagen eller några dagar i veckan
punë me orar të shkurtuar
(punë më e reduktuar në kohë si zakonisht p. sh. disa orë pune në ditë apo disa ditë pune në javë)
hand|arbete [²hAn:dar:be:te] subst.
(hand|arbete, handarbetet, handarbeten, handarbetena, handarbets|lärarinnan)
arbete för hand; något som håller på att sys el. stickas
punëdore
Sammansättningar
 • handarbets|lärarinna handarbets|lärarinnanmësuese e punës me dorë (lëndë mësimore në shkollë)
skift|arbete [²$If:tar:be:te] subst.
(skift|arbete, skiftarbetet, skiftarbeten, skiftarbetena)
arbete i skift
punë me turne
tempo|arbete [²tEm:poar:be:te] subst.
(tempo|arbete, tempoarbetet, tempoarbeten, tempoarbetena)
typ av arbete där varje anställd utför endast ett arbetsmoment
punë zinxhir
(lloj pune ku secili punëtor bën vetëm një proces pune)