Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
  • industriarbetarepunëtor në industri
  • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
  • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
  • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
  • arbetar|partiparti e punës
  • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
gäst|arbetare [²jEs:tarbe:tare] subst.
(gäst|arbetare, gästarbetaren, gästarbetare, gästarbetarna)
tillfälligt invandrad arbetare
(punëtor i huaj me punë të përkohshme në një vend tjetër)
lant|arbetare [²lAn:tar:be:tare] subst.
(lant|arbetare, lantarbetaren, lantarbetare, lantarbetarna)
person som arbetar i lantbruk
bujk
(punëtor i fermës, argat)
med|arbetare [²mE:dar:be:tare] subst.
(med|arbetare, medarbetaren, medarbetare, medarbetarna)
medhjälpare, kollega
bashkëpunëtor-i
(ndihmës-i, koleg-u)
metall|arbetare [²metAl:ar:be:tare] subst.
(metall|arbetare, metallarbetaren, metallarbetare, metallarbetarna)
arbetare inom verkstads- och gjuteribranschen
metalpunues-i
(punëtor në metalurgji)
skift|arbetare [²$If:tar:be:tare] subst.
(skift|arbetare, skiftarbetaren, skiftarbetare, skiftarbetarna)
person som arbetar (i) skift
punëtor me turne
social|arbetare [²sosiA:lar:be:tare] subst.
(social|arbetare, socialarbetaren, socialarbetare, socialarbetarna)
person som arbetar med att hjälpa människor som har sociala problem
punonjës social
stuveri|arbetare [²stu:verI:ar:be:tare] subst.
(stuveri|arbetare, stuveriarbetaren, stuveriarbetare, stuveriarbetarna)
person som har till yrke att lasta båtar
doker
(punëtor shkarkimi në port)