Mobi
+
arbetar [²Ar:be:tar] verb
(arbetar, arbetade, arbetat, arbeta)
utföra ett arbete, vara verksam, jobba
<A arbetar med (för/på) x; A arbetar som+PRED>
punoj
(veproj, bëj (kryej) një punë)
Exempel
 • han arbetar i hemmetai punon në shtëpi
 • vi arbetar med fackliga frågorne punojmë me çështje sindikale
 • arbeta på fabrikpunoj në fabrikë
 • arbeta på ackordpunoj me akord
 • arbeta som fotografpunoj si fotograf
 • hon arbetade vidare efter pensionenajo punoi edhe pasi doli në pension
 • arbeta för jämlikhetpunoj për barazi
 • arbeta fram ett förslaghartoj një propozim
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
arbetar|kommun [²Ar:be:tarkåmu:n] subst.
arbetar|rörelse [²Ar:be:tarö:relse] subst.
arbetar|skydd [²Ar:be:tar$yd:] subst.
(arbetar|skydd, arbetarskyddet, arbetarskydds|lagen)
verksamhet för att förhindra och begränsa olycksfall och yrkessjukdomar i arbetet
mbrojtja në punë
(veprimtaria për të shmangur dhe zvogëluar aksidentet në punë si dhe sëmundjet profesionale)
Sammansättningar
 • arbetarskydds|lag arbetarskydds|lagenLigji i Mbrojtjes në Punë
Arbetarskyddsnämnden [²Ar:be:tar$ydsnem:den] namn
förvärvs|arbetar [²förvÄr:vsar:be:tar] verb
(förvärvs|arbetar, förvärvsarbetade, förvärvsarbetat, förvärvsarbeta)
arbeta för att tjäna pengar
<A förvärvs|arbetar>
fitoj
(nxjerr fitime, punoj për të fituar para)
genomarbetar [²jE:nåmar:be:tar] verb
(genomarbetar, genomarbetade, genomarbetat, genomarbeta)
utarbeta grundligt
<A genomarbetar x>
përpunoj
Exempel
 • en genomarbetad plannjë plan i përpunuar mirë
motarbetar [²mO:tar:be:tar] verb
(motarbetar, motarbetade, motarbetat, motarbeta)
lägga hinder i vägen (för), bekämpa, hindra
<A motarbetar B/x>
kundërshtoj
(pengoj, ndaloj, punoj kundër, (i) kundërvihem, kundërvë)
parti [par+tI:] subst.
(parti, partiet, partier, parti|gruppen, parti|distriktet)
politisk sammanslutning
parti
((politike))
Exempel
 • riksdagens största partipartia më e madhe në parlament
 • de borgerliga partiernapartit borgjeze
Uttryck
 • ta parti för (något el. någon) ("ta ställning för")mbaj anën (e diçkaje ose të dikujt) ("pozicionohem për diçka ose ndaj dikujt")
Sammansättningar
 • arbetarpartiparti punëtore (parti laburiste)
 • oppositionspartiparti opozitare
 • majoritetspartiparti e shumicës
 • parti|grupp parti|gruppengrup partiak
 • parti|distrikt parti|distriktetrreth partiak
 • parti|kongresskongres i partisë, kongres partie
 • parti|ledareudhëheqës partie, drejtues partie
 • parti|ledningudhëheqje partiake
 • parti|medlemanëtar i partisë, anëtar partie
samarbetar [²sAm:ar:be:tar] verb
(samarbetar, samarbetade, samarbetat, samarbeta)
arbeta tillsammans, samverka
<A samarbetar med B>
bashkëpunoj
(bashkëveproj, punoj bashkarisht)
Exempel
 • samarbeta med någonbashkëpunoj me dikë