Mobi
+
arbetar [²Ar:be:tar] verb
(arbetar, arbetade, arbetat, arbeta)
utföra ett arbete, vara verksam, jobba
<A arbetar med (för/på) x; A arbetar som+PRED>
punoj
(veproj, bëj (kryej) një punë)
Exempel
 • han arbetar i hemmetai punon në shtëpi
 • vi arbetar med fackliga frågorne punojmë me çështje sindikale
 • arbeta på fabrikpunoj në fabrikë
 • arbeta på ackordpunoj me akord
 • arbeta som fotografpunoj si fotograf
 • hon arbetade vidare efter pensionenajo punoi edhe pasi doli në pension
 • arbeta för jämlikhetpunoj për barazi
 • arbeta fram ett förslaghartoj një propozim
arbetar in [ar:be:tarIn:] verb
(arbetar in, arbetade, arbetat, arbeta)
knådar in
<A arbetar in x>
ngjesh brumin
(mbruj (gatuaj, punoj) brumin)
Exempel
 • sedan mjölet arbetats in tillsätter man mjölkengjatë përpunimit të brumit shtohet qumësht
arbetar in [²ar:be:tarIn:] verb
(arbetar in, arbetade, arbetat, arbeta)
arbeta mer än vanligt för kommande ledighet
<A arbetar in x>
(zëvendësoj (plotësoj) orarin e punës)
Uttryck
 • inarbetad tidkohë e zëvendësuar (plotësuar)
arbetar över [ar:be:tarÖ:ver] verb
(arbetar över, arbetade, arbetat, arbeta)
arbeta (på) övertid
punoj jashtë orarit të punës
förvärvs|arbetar [²förvÄr:vsar:be:tar] verb
(förvärvs|arbetar, förvärvsarbetade, förvärvsarbetat, förvärvsarbeta)
arbeta för att tjäna pengar
<A förvärvs|arbetar>
fitoj
(nxjerr fitime, punoj për të fituar para)
genomarbetar [²jE:nåmar:be:tar] verb
(genomarbetar, genomarbetade, genomarbetat, genomarbeta)
utarbeta grundligt
<A genomarbetar x>
përpunoj
Exempel
 • en genomarbetad plannjë plan i përpunuar mirë
motarbetar [²mO:tar:be:tar] verb
(motarbetar, motarbetade, motarbetat, motarbeta)
lägga hinder i vägen (för), bekämpa, hindra
<A motarbetar B/x>
kundërshtoj
(pengoj, ndaloj, punoj kundër, (i) kundërvihem, kundërvë)
samarbetar [²sAm:ar:be:tar] verb
(samarbetar, samarbetade, samarbetat, samarbeta)
arbeta tillsammans, samverka
<A samarbetar med B>
bashkëpunoj
(bashkëveproj, punoj bashkarisht)
Exempel
 • samarbeta med någonbashkëpunoj me dikë