Mobi
+
apokalyptisk [apokalYp:tisk] adj.
(apokalyptisk, apokalyptiskt, apokalyptiska)
som har att göra med världens slut
apokaliptik, -e
(që ka të bëjë me fundin e botës)