Mobi
+
aperitif [aperitIf:] subst.
(aperitif, aperitifen, aperitifer)
drink före måltid, aptitretare
aperitiv
(pije para se të fillosh të hash)