Mobi
+
apa [²A:pa] subst.
(apa, apan, apor)
ett människoliknande däggdjur
majmun ("edhe fig. "person që shkërben (imiton)"")
apar efter [(²)a:parEf:ter] verb
(apar efter, apade, apat, apa)
härma
<A apar efter B>
shkërbej
(imitoj)
efterapar [²Ef:tera:par] verb
(efterapar, efterapade, efterapat, efterapa)
imitera på ett osjälvständigt sätt
<A efterapar B/x>
imitoj ("me përçmim")
(përqesh)
Avledningar
  • efterapningimitim, kopjim