Mobi
+
använder [²An:ven:der] verb
(använder, använde, använt, använd, använda)
begagna, ta i anspråk
<A använder x (till/som y); A använder sig av x>
përdor
(shfrytëzoj)
Exempel
  • använd bilbältet!përdor rripin e veturës!
  • använda sig av en ny metodpërdor një metodë të re
  • pengarna ska användas för (el. till) att betala skulderparatë do të përdoren për të paguar borxhet
  • plutonium kan användas som material till en atombombplutoniumi mund të përdoret si material për bombën atomike
återanvänder [²Å:teran:ven:der] verb
(återanvänder, återanvände, återanvänt, återanvänd, återanvända)
använda (förbrukningsmaterial) på nytt
rishfrytëzoj, riqarkulloj
Exempel
  • genom källsortering kan avfallet återanvändasseleksionimi i mbeturinave mundëson rishfrytëzimin e tyre
Avledningar
  • återanvändningripërdorim, riciklim