Mobi
+
anteckning [²An:tek:ni@] subst.
(anteckning, anteckningen, anteckningar, antecknings|boken)
något som skrivits upp; notering
shënim, të mbajturit shënim
(përkujtesë, promemorie)
Exempel
  • göra anteckningar under lektionenmarr shënime gjatë leksionit
Sammansättningar
  • minnesanteckningshënime kujtimesh, kujtime
  • antecknings|bok antecknings|bokenfletore shënimesh
bok [bo:k] subst.
(bok, boken, böcker)
samling häftade blad för viss typ av uppgifter
fletore shënimesh
Sammansättningar
  • anteckningsbokbllok shënimesh
  • tentamensboklibrezë e provimeve (në shkollë)
  • checkboklibrezë çeqesh