Mobi
+
anteckning [²An:tek:ni@] subst.
(anteckning, anteckningen, anteckningar, antecknings|boken)
något som skrivits upp; notering
shënim, të mbajturit shënim
(përkujtesë, promemorie)
Exempel
  • göra anteckningar under lektionenmarr shënime gjatë leksionit
Sammansättningar
  • minnesanteckningshënime kujtimesh, kujtime
  • antecknings|bok antecknings|bokenfletore shënimesh
dag|bok [²dA:gbo:k] subst.
(dag|bok, dagboken, dagböcker, dagboks|anteckningen)
bok där man skriver upp vad som händer varje dag
ditar
(fletore a bllok ku shënojmë ngjarjet e një dite)
Sammansättningar
  • dagboks|anteckning dagboks|anteckningenshënime në ditar
protokoll [protokÅl:] subst.
(protokoll, protokollet, protokoll, protokollen, protokolls|anteckningen)
skriftlig rapport från ett sammanträde el dyl
procesverbal
(protokoll)
Exempel
  • hälsovårdsnämndens protokollprocesverbal i këshillit të shëndetësisë
  • föra till protokolletshënoj në procesverbal
Sammansättningar
  • besiktningsprotokollprocesverbal mbi inspektimin teknik të makinës
  • årsmötesprotokollprocesverbal i mbledhjes vjetore
  • protokolls|anteckning protokolls|anteckningenshënim në procesverbal