Mobi
+
antagande|poäng [²An:ta:gandepoe@:] subst.
(antagande|poäng, antagandepoängen)
mått på förlorad sannolik arbetsinkomst under ett år vid beräkning av förtidspension
(matje e të ardhurave vjetore të siguruara, për të përllogaritur pensionin e invaliditetit)