Mobi
+
antar [²An:ta:r] verb
(antar, antog, antagit, anta)
tänka sig, förmoda
<A antar att + S>
supozoj
(përfytyroj, besoj)
Exempel
 • låt oss anta att oljan tar slut -- vad gör vi då?të supozojmë se nafta po mbaron, ç'do bëjmë atëherë?
antar [²An:ta:r] verb
(antar, antog, antagit, anta, antagningen)
ta emot, acceptera
<A antar B (till x)>
pranoj
(marr, tumir)
Exempel
 • bara tre av de sökande blev antagna till utbildningenvetëm tre nga kandidatët u pranuan në shkollë
Avledningar
 • antagning antagningenpranim, pritje (me kuptim vizite)
antar [²An:ta:r] verb
(antar, antog, antagit, anta)
göra till sin, anamma
marr
(bëj timen, përvetësoj)
Exempel
 • anta en grönare färgtonmarr një ngjyrë të gjelbër
Uttryck
 • ett antaget namn ("ett falskt namn")një emër i rremë ("një emër i gënjeshtërt")
konstant [kånstAn:t] adj.
(konstant, konstant, konstanta)
alltid likadan, oföränderlig
përhersh/ëm (i) -me (e), konstant, -e
(qëndruesh/ëm (i), -me (e), pandryshuesh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • konstant temperaturtemperaturë konstante
kontant [kåntAn:t] adj.
(kontant, kontant, kontanta, kontant|köpet)
som betalas i mynt och sedlar
me para në dorë
Motsatser: på kredit
Exempel
 • kontant betalningpagesë me para në dorë
Sammansättningar
 • kontant|köp kontant|köpetblerje me para në dorë
kurant [kurAn:t] adj.
(kurant, kurant, kuranta)
frisk; gångbar
shëndetsh/ëm (i), -me (e)
(aftë (i,e), përshtatsh/ëm (i), -me (e))
markant [markAn:t] adj.
(markant, markant, markanta)
mycket tydlig, påfallande
duksh/ëm (i), -me (e)
(qartë (i,e), shënuar (i,e), shquar (i,e))
Exempel
 • en markant ökningnjë rritje e dukshme
parant [parAn:t] adj.
(parant, parant, paranta)
elegant och stilig
elegant, -e
(modës (i,e))
Exempel
 • en parant damnjë zonjë elegante dhe moderne
pikant [pikAn:t] adj.
(pikant, pikant, pikanta)
som retar sinnena på ett angenämt sätt
pikant, -e
(djegës, -e)
Exempel
 • ett pikant utseendenjë pamje intriguese
signifikant [si@nifikAn:t] adj.
(signifikant, signifikant, signifikanta)
som är ett mycket tydligt tecken (på något)
kuptimplotë ("në kuptim statistikor përdoret për studime "që është e vështirë të realizohen rastësisht"")
(rëndësish/ëm (i), -me (e), domethënës, -e)
vakant [vakAn:t] adj.
(vakant, vakant, vakanta)
inte tillsatt, ledig
zbrazët (i,e) ("për vend pune")
(bosh, -e, lirë (i,e))
Exempel
 • tjänsten har blivit vakantvendi i punës është i lirë