Mobi
+
ansvars|frihet [²An:sva:r+sfri:he:t] subst.
(ansvars|frihet, ansvarsfriheten)
godkännande av en styrelses verksamhet under föregående period
lirim nga përgjegjësia
(çlirim nga përgjegjësia)
Exempel
 • bevilja ansvarsfrihetmiratoj lirimin nga përgjegjësia
ansvarslös [²An:sva:r+slö:s] adj.
(ansvarslös, ansvarslöst, ansvarslösa)
utan ansvarskänsla, oansvarig
papërgjegjsh/ëm (i), -me (e)
frihet [²frI:he:t] subst.
(frihet, friheten, frihets|berövandet, frihets|kampen)
makt att själv bestämma över sina handlingar
liri
(mëvetësi, pavarësi)
Exempel
 • missbruka sin frihetkeqpërdor lirinë e vet, shpërdoroj lirinë
 • frihet att väljaliria e zgjedhjes
Uttryck
 • ta sig friheten att göra något ("göra något utan tillstånd")i lejoj vetes të bëj diçka ("bëj diçka pa leje")
 • ta sig friheter ("uppträda oförskämt")sillem lirshëm (pa respekt) për dikë, abuzoj me
Sammansättningar
 • rörelsefrihetliria e lëvizjes
 • handlingsfrihetliri veprimi
 • ansvarsfrihetpushim nga puna, shkarkim nga puna (përgjegjësia)
 • pressfrihetliri shtypi
 • frihets|berövande frihets|berövandetprivim lirie
 • frihets|kamp frihets|kampenluftë çlirimtare
 • frihets|straffburgim, burgosje, dënim me burgim
känsla [²cEn:sla] subst.
(känsla, känslan, känslor)
upplevelse med sinnena
ndjenjë ("edhe "parandjenjë për diçka të pashmangshme"")
Exempel
 • en känsla av obehagnjë ndjenjë pakënaqësie
 • utan känsla för solidaritetpa ndjenja solidariteti
 • jag har en stark känsla av att något kommer att händakam një parandjenjë të fortë se do të ndodhë diçka
Sammansättningar
 • ansvarskänslandjenjë e përgjegjësisë
 • självkänslavetëbesim i tepruar, mendjemadhësi
 • skuldkänslandjenjë e fajit