Mobi
+
anspråk [²An:språ:k] subst.
(anspråk, anspråket, anspråk, anspråken, anspråks|fullt)
krav för egen räkning
synim
(pretendim, kërkesë)
Exempel
  • vi ställer stora anspråk på utbildningenne parashtrojmë (kemi) pretendime të mëdha për arsimin
  • listan gör inte anspråk på att vara fullständignuk pretendohet se lista është e plotë
Uttryck
  • får jag ta din tid i anspråk ("utnyttja")?a mund të marr pakëz nga koha jote?
Sammansättningar
  • löneanspråkkërkesë për pagë, pretendime për rrogë
  • anspråks|full anspråks|fulltjomodest, -e, me pretendime