Mobi
+
anspråk [²An:språ:k] subst.
(anspråk, anspråket, anspråk, anspråken, anspråks|fullt)
krav för egen räkning
synim
(pretendim, kërkesë)
Exempel
  • vi ställer stora anspråk på utbildningenne parashtrojmë (kemi) pretendime të mëdha për arsimin
  • listan gör inte anspråk på att vara fullständignuk pretendohet se lista është e plotë
Uttryck
  • får jag ta din tid i anspråk ("utnyttja")?a mund të marr pakëz nga koha jote?
Sammansättningar
  • löneanspråkkërkesë për pagë, pretendime për rrogë
  • anspråks|full anspråks|fulltjomodest, -e, me pretendime
anspråkslös [²An:språ:kslö:s] adj.
(anspråkslös, anspråkslöst, anspråkslösa, anspråkslösheten)
som inte har stora krav; blygsam, enkel
modest, -e
(thjeshtë (i,e))
Exempel
  • en anspråkslös personnjë njeri modest, një njeri i thjeshtë
  • en anspråkslös måltidnjë ushqim i thjeshtë
  • ett anspråkslöst förslagnjë propozim modest
Avledningar
  • anspråkslöshet anspråkslöshetenmodesti-a, thjeshtësi-a, maturi-a