Mobi
+
anskaffar [²An:skaf:ar] verb
(anskaffar, anskaffade, anskaffat, anskaffa, anskaffningen)
söka få tag i, skaffa (fram)
<A anskaffar x>
furnizoj
(marr, fitoj, siguroj)
Avledningar
  • anskaffning anskaffningenfurnizim, sigurim, përvetësim