Mobi
+
ansökning [²An:sö:kni@] subst.
(ansökning, ansökningen, ansökningar, ansöknings|handlingen, ansöknings|tiden)
(skriftlig) begäran
Användning: mest i plural
kërkesë me shkrim
(lutje me shkrim)
Exempel
  • ansökningarna om studiepenning måste vara inne före 15 februarikërkesat për ndihmë ekonomike studimi pranohen deri më 15 shkurt
Sammansättningar
  • ansöknings|handling ansöknings|handlingenshkresë kërkese
  • ansöknings|tid ansöknings|tidenafati për dorëzimin e kërkesës (lutjes)