Mobi
+
anpassning [²An:pas:ni@] subst.
(anpassning, anpassningen, anpassningar, anpassnings|förmågan)
det att anpassa (någon till något), tillvänjning
përshtatje
(ambientim)
Sammansättningar
  • anpassnings|förmåga anpassnings|förmåganaftësi për t'u përshtatur
  • anpassnings|problemproblem përshtatjeje (ambientimi)
  • anpassnings|svårighetervështirësi për t'u përshtatur
anpassnings|grupp [²An:pasni@sgrup:] subst.
(anpassnings|grupp, anpassningsgruppen, anpassningsgrupper)
enligt arbetsmiljölagen skall skyddskommittén på en arbetsplats arbeta för anpassning och rehabilitering av arbetshandikappade. Detta kan ske i en anpassningsgrupp
grup pune koordinues
(sipas Ligjit mbi Mbrojtjen e Ambientit të Punës, komiteti i mbrojtjes pranë çdo qendre pune, punon për përshtatjen dhe rehabilitimin e invalidëve në ambientin e punës. Një gjë e tillë mund të ndodhë në një grup pune koordinues.)