Mobi
+
anpassar [²An:pas:ar] verb
(anpassar, anpassade, anpassat, anpassa)
få att överensstämma, lämpa; tillvänja
<A anpassar x till/efter y; A anpassar sig till x>
përshtat
(adaptoj)
Exempel
  • anpassa en produkt till konsumentens behovpërshtas një produkt me nevojat e konsumatorëve
  • anpassa sig till ett liv i Sverige(i) përshtatem jetës në Suedi
missanpassad [²mIs:anpas:ad] adj.
(missanpassad, missanpassat, missanpassade)
som inte kan anpassa sig till miljön
papërshtatsh/ëm (i), -me (e)
(paadaptuesh/ëm (i), -me (e), keqpërshtatur (i,e), që nuk mund të përshtatet me diçka)
Exempel
  • missanpassade barnfëmijë të paadaptueshëm (në një ambient, rreth etj.)
återanpassar [²Å:teranpas:ar] verb
(återanpassar, återanpassade, återanpassat, återanpassa)
anpassa (socialt utstötta personer) till normalt samhällsliv
<A återanpassar B (till x)>
(i përshtatem jetës përsëri në shoqëri, rehabilitoj)