Mobi
+
annekterar [anektE:rar] verb
(annekterar, annekterade, annekterat, annektera)
lägga beslag på, införliva
<A annekterar x>
aneksoj
(përvetësoj, pushtoj (zë) me dhunë, okupoj)
Exempel
  • området har annekterats av den nya regimenzona u aneksua nga regjimi i ri