Mobi
+
anmälan [²An:mä:lan] subst.
(anmälan, anmälan, anmälningar)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
lajmërim
(denoncim, njoftim, kërkesë)
Exempel
  • skicka in (el. göra) en anmälan till polisenbëj një denoncim në polici, denoncoj (një rast) në polici, lajmëroj policinë
  • anmälan till tävlingen mottas på expeditionenkërkesa për të marrë pjesë në gara merret nga zyra e pranimeve
Sammansättningar
  • polisanmälandenoncim në polici
  • sjukanmälannjoftim se je i sëmurë
anmälning [²An:mä:lni@] subst.
(anmälning, anmälningen, anmälningar, anmälnings|blanketten, anmälnings|tiden)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
Användning: mest i plural
kërkesë
(njoftim, lajmërim, regjistrim)
Exempel
  • vi har fått in många anmälningar till kursenkemi marrë shumë kërkesa për kursin
Sammansättningar
  • anmälnings|blankett anmälnings|blankettenformular aplikimi (për një kurs)
  • anmälnings|tid anmälnings|tidenafati i fundit i regjistrimit
dödsbo|anmälan [²dÖt:sbo:anmä:lan] subst.
flyttnings|anmälan [²flYt:ni@sanmä:lan] subst.
(flyttnings|anmälan, flyttningsanmälan, flyttningsanmälningar)
obligatorisk anmälan som man måste göra när man flyttar till en annan adress
lajmërim në rast ndërrimi të vendbanimit
(ky lajmërim është i detyrueshëm për të gjithë ata që ndërrojnë vendbanim)
sjuk|anmälan [²$U:kan:mä:lan] subst.
(sjuk|anmälan, sjukanmälan, sjukanmälningar)
anmälan (till försäkringskassan) om att man är sjuk
paraqitje e sëmundjes
(njoftim i sigurimeve shoqërore në rast sëmundjeje)