Mobi
+
andel [²An:de:l] subst.
(andel, andelen, andelar)
del, bidrag
pjesë
(porcion, pjesëmarrje)
Exempel
  • kvinnornas andel av inkomsterna minskarzvogëlohet pjesë e të ardhurave të grave
Sammansättningar
  • procent|andelpjesë në përqindje
  • andels|husgodinë në bashkëpronësi
marknad [²mAr:knad] subst.
(marknad, marknaden, marknader, marknads|andelen)
avsättning(sområde)
treg ("ek.; fig. edhe në një kupt. tjetër nga ai ek.")
Exempel
  • den svenska marknadentreg suedez
  • säljarens marknadtreg i shitësit, shitblerjet e shitësit
Sammansättningar
  • exportmarknadtreg i ekportit
  • världsmarknadtreg botëror
  • arbetsmarknadtreg i punës
  • marknads|andel marknads|andelenpjesë tregu
  • äktenskapsmarknadtregti martesore