Mobi
+
analogi [analågI:] subst.
(analogi, analogien, analogier)
likhet, motsvarighet
ngjashmëri
(analogji, shëmbëllim, ekuivalencë)