Mobi
+
amortering [amor+tE:ri@] subst.
(amortering, amorteringen, amorteringar, amorterings|tiden)
avbetalning
shlyerje (e një borxhi, kredie)
Exempel
  • räntor och amorteringarinteresi dhe shlyerja e borxhit me këste
Sammansättningar
  • amorterings|tid amorterings|tidenafat i shlyerjes së borxhit (me këste), periudhë e maturimit (të një borxhi, kredie)