Mobi
+
amnesti [amnestI:] subst.
(amnesti, amnestien, amnestier)
allmän benådning, frisläppande (av fångar)
amnisti
(falje e përgjithshme, lirim i të burgosurve)
Exempel
  • bevilja amnestimiratoj një amnisti