Mobi
+
amerikanare [²amerikA:nare] subst.
(amerikanare, amerikanaren, amerikanare, amerikanarna)
amerikan
amerikan ("në ligj. e përdit.")
amerikanare [²amerikA:nare] subst.
(amerikanare, amerikanaren, amerikanare, amerikanarna)
(stor) amerikansk bil
(veturë e madhe amerikane)