Mobi
+
amerikan [amerikA:n] subst.
(amerikan, amerikanen, amerikaner)
person från USA
amerikan
(shtetas i Amerikës; pjesëtar i popullit amerikan)
amerikanare [²amerikA:nare] subst.
(amerikanare, amerikanaren, amerikanare, amerikanarna)
amerikan
amerikan ("në ligj. e përdit.")