Mobi
+
alltsamman(s) [altsAm:an(s)] pron.
(alltsamman(s))
allt, alltihop(a)
bashkarisht
(të gjithë, krejt)