Mobi
+
allt [al:t] adv.
(allt)
ännu, ytterligare
Användning: förstärker komparativ
gjithë
Exempel
 • allt störregjithnjë e më e madhe
 • allt oftaregjithnjë e më shpesh
allt [al:t] adv.
(allt)
faktiskt, minsann
sigurisht
(me siguri, pa dyshim, patjetër, natyrisht)
Exempel
 • du ska allt få ångra det här!me siguri do të pendohesh për këtë!
allt [al:t] subst.
all [al:] pron.
(all, allt, alla)
hela (mängden av)
Användning: oböjligt, kollektivt
gjithë
(tërë, krejt)
Exempel
 • all mjölkeni gjithë qumështi
 • allt brödet(e) gjithë buka
Uttryck
 • för all framtid ("alltid i framtiden")përgjithmonë, sa të jetë jeta
 • för all del ("ingenting att tacka för")s'ka përse! me nder qofsh!
 • (ha) all ("stor") anledning attkam përse të.., kam arsye të...
 • med all rätt ("helt riktigt")me plotë të drejtë, me të drejtë të plotë
 • med all säkerhet (el. sannolikhet) ("(nästan) helt säkert")
 • vad i all världen? ("vad betyder det här?")si dreqin? si të shkretën? çfarë dreqin ? ("ç' do të thotë kjo?")
 • vad i all sin dar? ("vad betyder det här?")si dreqin? si të shkretën? çfarë dreqin ? ("ç'do të thotë kjo?")
Sammansättningar
 • all|omfattandegjithëpërfshirës, -e
 • all|vetaregjeni, i gjithëdijshëm, universal
 • all|ätare1 që ha gjithçka, 2. që lexon mbarë, që lexon çdo lloj libri
all [al:] pron.
(all, allt, alla)
varje, vilken (vilket, vad) som helst
kushdo
(cilido)
Exempel
 • alla böckernatë gjitha librat
 • alla som vill kan gåkush të dëshirojë mund të shkojë
Uttryck
 • alla tiders! ("jättebra!")më mirë s'bëhet! ("shumë mirë!")
 • i alla fall ("ändå, trots allt")megjithatë, sidoqoftë, në çdo rast
 • i alla avseenden ("på alla punkter")ngado që ta marrësh, nga çdo aspekt, nga çdo këndvështrim
 • med alla medel ("med vilka medel som helst")me të gjitha mjetet ("me çdo mjet")
 • under alla förhållanden ("under vilka omständigheter som helst")në çdo rrethanë, me çdo kusht
 • en gång för alla ("slutgiltigt")një herë e përgjithmonë, përherë
 • allt möjligt ("allt som man kan tänka sig")bëj çmos, bëj të pamundurën
 • av allt att döma ("såvitt man kan bedöma")me sa duket, duke gjykuar nga pamja e jashtme
 • framför allt ("först och främst")para së gjithash, mbi të gjitha
 • trots allt ("ändå")pavarësisht nga gjithë këto, përkundër gjithë këtyre
 • minst av allt ("inte alls")aspak, në asnjë mënyrë, hiç fare
alltför [Al:tfö:r] adv.
(alltför)
mer än nog, mer än nödvändigt
tepër
(mjaft)
Exempel
 • alltför stortepër i madh
 • alltför snabbttepër shpejt
 • alltför näratepër afër
alltjämt [altjEm:t] adv.
(alltjämt)
fortfarande
ende
(akoma)
Exempel
 • rymlingen är alltjämt på fri foti arratisuri është ende i lirë
alltmer(a) [altmE:r(a)] adv.
(alltmer(a))
mer och mer
gjithnjë e më shumë
Exempel
 • bilismen ökar alltmer(a)automobilizmi po rritet gjithnjë e më shumë
alltnog [altnO:g] adv.
(alltnog)
nog om detta
shkurt ("shprehje përmbledhëse gjatë një bisede ose një dokumenti të shkruar, në momentin kur fillojmë në diçka të re")
(me pak fjalë, sidoqoftë)
alltsamman(s) [altsAm:an(s)] pron.
(alltsamman(s))
allt, alltihop(a)
bashkarisht
(të gjithë, krejt)