Mobi
+
allmän [²Al:men:] adj.
(allmän, allmänt, allmänna)
som delas av el. gäller alla, generell
përditsh/ëm (i), -me (e)
(universal, -e, përbashkët (i,e))
Exempel
 • allmän försäkringsigurim i përgjithshëm
 • allmän kurs (i engelska)kurs i përgjithshëm (ang.)
 • allmän värnpliktdetyrimi i përgjithshëm ushtarak
 • den allmänna opinionenopinion i përgjithshëm, opinion publik
 • allmänna valzgjedhje të përgjithshme
 • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagenparashikimi i përgjithshëm i motit për ditën e martë
 • av allmänt intresseme interes të përbashkët
Sammansättningar
 • allmän|läkaremjek i përgjithshëm
 • allmän|mänsklignjerëzor, -e, njerëzish/ëm (i), -me (e)
 • allmän|politiskme interes të përgjithshëm politik
allmän [²Al:men:] adj.
(allmän, allmänt, allmänna)
vag, obestämd
papërcaktuar (i,e)
(paqartë (i,e), i përgjithsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en allmän känsla av obehagnjë ndjenjë e përgjithshme mërzitjeje (bezdie)
allmän [²Al:men:] adj.
(allmän, allmänt, allmänna)
offentlig, statlig
publik, -e
(, shtetëror, -e)
Exempel
 • allmän handlingvepër publike, veprim publik
 • allmän platsvend publik
 • allmän tjänstshërbim publik
 • allmän åklagareprokuror publik
 • allmänna medelmjete të përgjithshme
 • det allmänna
 • allmänna kommunikationsmedelmjete të komunikacionit publik, qarkullim publik
Uttryck
 • det allmänna ("stat o. kommun, myndigheterna")komuniteti ("shteti dhe komuna, autoritetet")