Mobi
+
allmän|farlig [²Al:menfa:r+lig] adj.
(allmän|farlig, allmänfarligt, allmänfarliga)
farlig för allmänheten
rreziksh/ëm (i), -me (e)
(me rrezikshmëri për të gjithë)
Exempel
  • allmänfarlig vårdslöshetpakujdesi me rrezikshmëri për të gjithë