Mobi
+
allemans|rätt [²Al:eman:sret:] subst.
(allemans|rätt, allemansrätten)
sedvanerätt inskriven i Naturskyddslagen
e drejta e përgjithshme zakonore për të qëndruar në natyrë