Mobi
+
all [al:] pron.
(all, allt, alla)
hela (mängden av)
Användning: oböjligt, kollektivt
gjithë
(tërë, krejt)
Exempel
 • all mjölkeni gjithë qumështi
 • allt brödet(e) gjithë buka
Uttryck
 • för all framtid ("alltid i framtiden")përgjithmonë, sa të jetë jeta
 • för all del ("ingenting att tacka för")s'ka përse! me nder qofsh!
 • (ha) all ("stor") anledning attkam përse të.., kam arsye të...
 • med all rätt ("helt riktigt")me plotë të drejtë, me të drejtë të plotë
 • med all säkerhet (el. sannolikhet) ("(nästan) helt säkert")
 • vad i all världen? ("vad betyder det här?")si dreqin? si të shkretën? çfarë dreqin ? ("ç' do të thotë kjo?")
 • vad i all sin dar? ("vad betyder det här?")si dreqin? si të shkretën? çfarë dreqin ? ("ç'do të thotë kjo?")
Sammansättningar
 • all|omfattandegjithëpërfshirës, -e
 • all|vetaregjeni, i gjithëdijshëm, universal
 • all|ätare1 që ha gjithçka, 2. që lexon mbarë, që lexon çdo lloj libri
all [al:] pron.
(all, allt, alla)
varje, vilken (vilket, vad) som helst
kushdo
(cilido)
Exempel
 • alla böckernatë gjitha librat
 • alla som vill kan gåkush të dëshirojë mund të shkojë
Uttryck
 • alla tiders! ("jättebra!")më mirë s'bëhet! ("shumë mirë!")
 • i alla fall ("ändå, trots allt")megjithatë, sidoqoftë, në çdo rast
 • i alla avseenden ("på alla punkter")ngado që ta marrësh, nga çdo aspekt, nga çdo këndvështrim
 • med alla medel ("med vilka medel som helst")me të gjitha mjetet ("me çdo mjet")
 • under alla förhållanden ("under vilka omständigheter som helst")në çdo rrethanë, me çdo kusht
 • en gång för alla ("slutgiltigt")një herë e përgjithmonë, përherë
 • allt möjligt ("allt som man kan tänka sig")bëj çmos, bëj të pamundurën
 • av allt att döma ("såvitt man kan bedöma")me sa duket, duke gjykuar nga pamja e jashtme
 • framför allt ("först och främst")para së gjithash, mbi të gjitha
 • trots allt ("ändå")pavarësisht nga gjithë këto, përkundër gjithë këtyre
 • minst av allt ("inte alls")aspak, në asnjë mënyrë, hiç fare
alldaglig [²Al:da:glig] adj.
(alldaglig, alldagligt, alldagliga)
vardaglig; intetsägande; trivial
përditsh/ëm (i), -me (e)
(zakonsh/ëm (i), -me (e), rëndomtë (i,e))
Exempel
 • alldaglig händelsendodhi (ngjarje) e rëndomtë
 • alldagligt utseendepamja e përditshme (zakonshme)
all|sidig [²Al:si:dig] adj.
(all|sidig, allsidigt, allsidiga)
som omfattar alla viktiga områden
gjithansh/ëm (i), -me (e)
(plotë (i,e))
Exempel
 • tidningen ger en allsidig presentation av det politiska lägetgazeta bën një paraqitje të plotë të situatës politike
allsköns [Al:$öns] adj.
(allsköns)
olika slags
e çdo lloji ("veçanërisht në kontekst negativ")
allsvensk [²Al:sven:sk] adj.
(allsvensk, allsvenskt, allsvenska)
som tillhör Allsvenskan
(që i referohet kategorisë së parë në futbollin suedez)
Exempel
 • allsvensk fotbollfutbolli suedez i kategorisë së parë
all|sång [²Al:så@:] subst.
(all|sång, allsången)
gemensam (unison) sång
këngë masash
Exempel
 • sjunga allsångkëndoj këngë masash