Mobi
+
alkohol [²Al:kohå:l] subst.
(alkohol, alkoholen, alkohol|halten, alkohol|missbruket)
sprit
alkool
Exempel
 • dricka alkoholpi alkool
Sammansättningar
 • alkohol|halt alkohol|haltenpërqindje e alkoolit
 • alkohol|missbruk alkohol|missbruketabuzim me alkoolin, të pirët e tepruar të alkoolit
 • alkohol|fripa alkool
 • alkohol|haltigme përqindje alkooli
 • alkohol|politikpolitikë e alkoolit
 • alkohol|styrkaforcë e alkoolit
Avledningar
 • alkoholiseradalkoolizuar (i,e)
alkohol|poliklinik [²alkohÅ:lpoliklini:k] subst.
(alkohol|poliklinik, alkoholpolikliniken, alkoholpolikliniker)
mottagning där medicinskt utbildad personal ger råd och hjälp vid alkoholmissbruk
poliklinikë për shërimin e alkoolistëve
(ent ku personeli mjekësor u jep këshilla dhe ndihmon personat që abuzojnë me pijet alkoolike)
berusning [berU:sni@] subst.
(berusning, berusningen, berusningar)
det att vara berusad
dehje
Exempel
 • berusningen släppte efter några timmardehja i kaloi pas disa orësh
Sammansättningar
 • berusnings|medelmjete dehëse, pije dehëse
 • alkoholberusningdehje me pije alkoolike
missbruk [²mIs:bru:k] subst.
(missbruk, missbruket, missbruk, missbruken, missbruks|problemet)
olämplig el. skadlig användning
shpërdorim
(abuzim, keqpërdorim)
Exempel
 • missbruket av öl, vin och sprit ökarabuzimi me birrë, verë dhe pije të forta po rritet
 • ett missbrukat ordnjë fjalë e keqpërdorur
Sammansättningar
 • alkoholmissbrukshpërdorim me alkool, konsumim i tepruar i alkoolit
 • missbruks|problem missbruks|problemetproblem abuzimi
sed [se:d] subst.
(sed, seden, seder, sede|samt, sedes|löst)
traditionellt bruk
traditë
(zakon)
Exempel
 • moderna sedertraditë moderne
Sammansättningar
 • alkoholsedtraditë në konsumin e alkoolit
 • sede|sam sede|samtmodest, -e, thjeshtë (i,e)
 • sedes|lös sedes|löstshthurur (i,e), zvetnuar (i,e), pamoral (i,e)