Mobi
+
albanska [albA:nska] subst.
(albanska, albanskan)
ett språk som talas av albaner
albanska [albA:nska] subst.
(albanska, albanskan, albanskor)
albansk kvinna
albansk [albA:nsk] adj.
(albansk, albanskt, albanska)
som avser Albanien eller albanska språket
shqip, -e
(që është nga ose që ka të bëjë me shqiptarët e me Shqipërinë)