Mobi
+
akuten [akU:ten] namn
(akuten)
akutmottagningen på ett sjukhus
urgjenca ("në ligj. e përdit.")
(reparti i ndihmës së shpejtë në një spital)