Mobi
+
akustik [akustI:k] subst.
(akustik, akustiken)
läran om ljudet; ljudverkan
akustikë
(shkenca mbi tingujt; veti e një hapësire për t'i bërë tingujt më të dëgjueshëm)