Mobi
+
aktualitet [aktualitE:t] subst.
(aktualitet, aktualiteten, aktualiteter)
det att vara aktuell; nyhet
aktualitet
(realitet, gjë reale, fakt)