Mobi
+
aktiv [Ak:ti:v] adj.
(aktiv, aktivt, aktiva)
verksam, (ivrigt) sysselsatt
aktiv, -e
(energjik, -e, veprues, -e)
Exempel
  • hon är aktiv inom miljörörelsenajo është aktive në lëvizjen për mbrojtjen e mjedisit
  • politiskt aktivpolitikisht aktiv
  • aktiv medlemanëtar aktiv
  • spela en aktiv rollluaj një rol aktiv
  • ta aktiv del imarr pjesë aktive në
radio|aktiv [ra:dioaktI:v] adj.
(radio|aktiv, radioaktivt, radioaktiva, radioaktiviteten)
som har förmåga att utsända osynliga strålar med kemisk och biologisk verkan
radioaktiv, -e
Exempel
  • radioaktivt avfallmbeturina radioaktive
Avledningar
  • radioaktivitet radioaktivitetenradioaktivitet-i
retroaktiv [retroaktI:v (el. rEt:ro-)] adj.
(retroaktiv, retroaktivt, retroaktiva)
som har verkan bakåt i tiden
kundërveprues, -e
(prapaveprues, -e, retroaktiv, -e)
Exempel
  • retroaktiv lönpagë retroaktive