Mobi
+
aktivitet [aktivitE:t] subst.
(aktivitet, aktiviteten, aktiviteter, aktivitets|stödet)
verksamhet, sysselsättning
aktivitet
(veprimtari)
Exempel
  • utveckla en livlig aktivitetzhvilloj një veprimtari të gjallë
  • kommunen planerar en rad aktiviteter i sommarkomuna ka planifikuar një sërë aktivitetesh në verë
Sammansättningar
  • aktivitets|stöd aktivitets|stödetndihmë në para për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme
aktivitetsersättning [²aktivitE:tse:r+set:ni@] subst.